Marginalisering av løsninger?

Opprettelsen av alternative kunstfonds en nødvendighet,

ved at Norsk kulturråd er svekket

 
Statsbudsjettet 2014 tilleggsproposisjon, Kulturbudsjettet:   
 
Forenkler administrasjonsbyrden 
Letter administrasjonsbyrden i Kulturrådet ved å fjerne eksisterende tilbud;
nye parallelle offentlige prosjektfond for kunstnere vil være en løsning på sikt for den store søkermassen prosjektkunstnerne.
I følge statsbudsjettet vil dette forslagsvis redusere bevilgningen til ettårig og flerårig prosjekttilskudd under Norsk kulturfond, det betyr kroken på døren for mange frie grupper, dersom ikke alternative fondskilder opprettes umiddelbart.
Ettårig prosjekttilskudd til scenekunst reduseres med til sammen 6,4 mill. kroner, det tilsvarer 5-6 driftsbudsjett, sett fra et prosjekt-kunstner perspektiv vil det kunne utarte seg som en ren skandale for fagmiljøet, dette er et punkt som med fordel kan reforhandles.
Hvor har fagforeningene vært – søkerne til disse ordningene utgjør hovedmedlemsmassen i fagforeningene, alvorlig talt.
 
 
Ingen basisøkning
Innenfor rammen av bevilgningen bes det i  forslag til årets statsbudsjett videre om at tilskudd til basisfinansieringen for frie scenekunstgrupper prioriteres, så vidt det er mulig å lese, vil det bety at ytterligere kun 1 kunstenhet til, kan tildeles midler i 2014 ut over de 8 basisfinansierte enheter som per i dag eksisterer.
Evt. kan det kreves at de 8 som per i dag har støtten, gir støtten videre til øvrige søkere etter endt 4-års-periode, da kvaliteten i feltet er jevnt over høy, og basisstøtten har mange kvalifiserte søkere, rundt 20 flere enn de som mottar støtte, er det naturlig å mene.
Nytt regelverk behøves utformet her, siden fagforeningene i dialog med kulturrådet, tydelig har valgt å prioritere å skåne den institusjonspregede basisstøtten, fremfor å la prosjektmidlene deles mer rettferdig som en fontene jevnt fordelt over hele det kompetente feltet. Dette er en underlig praksis, sett i lys av at stadig flere utdannes innen (scene-) kunst segmentet.
Det forventes at hele søkermassen til basisfinansieringen siden etablering i 2007, nå tilbys alternativ finansiering, tilleggsfinansiering, da eventuelt på annet vis enn gjennom kulturrådet? Slik kan man oppnå en reell økning, en pålusning i stedet for flytting av eksisterende midler.
Slik  det nå er uviktig- og utydeliggjøres Kulturrådets intensjon overfor sine søkersegment, og mister betydning, reell makt og inflytelse.
 
Kompetanse overflødiggjøres
Kulturrådet reduseres med dette til et direktorat for de halvinstitusjonalisert basisfinasierte og arrangører, de er i ferd med å utspille sin rolle – og overflødiggjøres, overfor kunstnerne selv.
Slik begrenses Kulturrådets tidligere selvsagte tilgang til den kunstneriske grunnforskningen i kultursektoren.
Det forventes ditto at antall stillinger i Kulturrådet reduseres tilsvarende, ettersom arbeidsmengden nå reduseres? Midler spart på dette kan gå til de frilansende enkeltkunstnerne og marginaliserte prosjektgrupper.
Nye adminstrasjoner og alternative fonds som er egnet til å skape dynamikk i fagfeltet, forventes samtidig etablert, som ivaretar kunstnerne og deres prosjekt. 
 
Den frie kunsten marginaliseres
Flerårig prosjekttilskudd til scenekunst foreslås i tilleggsproposisjonen videre redusert med 1,6 mill. kroner.
Bevilgningen til kunstnerstipend reduseres med 15 mill. kroner i 2014, det er vel snakk om ca. 30 arbeidsstipend, medregnet det arbeidsgiveransvar staten har i tillegg til selve utbetalingen for de stipend-motagende kunstnerne.
Forslaget innebærer at de nye stipendordningene for etablerte kunstnere og seniorkunstnere ikke iverksettes i 2014.
Hvordan skal den enkelte kunstner kunne overleve med sitt prosjekt etter dette?
 
Forskningsfokus
I det nye statsbudsjet-forslaget viser det seg ønsker om å vurdere alternative måter å organisere kultursektorforskningen på, og sees dette i sammenheng med medieforskningen,
vil forskningsprogram vil bli vurdert som en mulig organiseringsform for begge områdene.
 
Litteratur: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/2013/–ny-retning-for-kulturpolitikken.html?id=745188
http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/nyheter/?aid=4289
http://www.nrk.no/kultur/kraftig-kutt-i-stotten-til-film-1.11345929
http://www.jobindex.dk/
http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/nyheter/?aid=4292
 

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: