Kunsten og ordet

Et opplyst samfunn

Ytringsfrihet og gjensidig respekt tilhører dannelsen i ethvert opplyst samfunn.

Kunstnerforbundene tar lørdag førstkommende til orde for et styrket fokus på kunsten og kunstnerens ytringsfrihet.

Forhåpentligvis vil engasjementet bidra til å løfte diskusjonen, til en mer nyansert debatt rundt viktige spørsmål om dannelse og respekt for hverandres kunstsyn.

Det én kan klassifisere som ´aksjons-performance´ som sjanger innen kunsten, kan av en annen oppleves som et invaderende brudd på sosial etikette, og av en tredje betraktes rent estetisk, som et subjektivitets-spørsmål. Som var det å «like» – eller ikke, et hoved-anliggende.

Kunst generelt kan speile både et estetisk, sosialt og politisk prosjekt, dette kan nok ofte synes utfordrende å holde rede på, sett fra et mer endimensjonalt kunst-perspektiv?

Kunsten og dens samfunns-rolle kan med fordel diskuteres, gjerne lest i perspektiv av en empatisk kunstforståelse, som inkluderer publikums forståelse, engasjement og deltakelse; Innen aksjons-performance ligger det et element av publikums deltakelse, samfunnet blir direkte eller indirekte medaktør i selve forestillingen og dens etterspill, i utvidet forstand.

Hvilke forutsette og uforutsette implikasjoner kan en aksjons-performance forårsake, og hvilke virkemidler kan være riktig å anvende både i selve verket, og i det direkte møte med kunsten av en slik art?

Ny relevans oppstår knyttet til tema ´kunstscenens utvikling versus ytringsfrihet´, i dette ligger det mang en oppgave og eksamens-materiale for skoler og universitet allerede.

Det er bare å ta fatt på seminar-utvikling rundt dette viktige og prekære materialet, som tema ytringsfrihet belyser.

::::::::

Program-forslagene til evenementet lørdag, peker på enkelte viktige paradoks som berører kunstnerens arbeidsvilkår:

Sitat fra programmet som tematiserer den kunstneriske ytringsfriheten:

» Det er av vital betydning for vårt demokrati at kunsten utfordrer (…) makten og stiller spørsmål ved vedtatte sannheter.»

(…)

«Kunstnere skal aldri utsettes for represalier, trusler eller sanksjoner som en følge av innholdet i deres kunst. Det samme gjelder de som støtter kunstnere økonomisk eller driver kunstformidling.»

(…)

«Vi ser med bekymring på flere utspill fra politisk hold som kan bidra til å begrense den kunstneriske ytringsfriheten i Norge. All kunst er fri og grunnleggende for demokratiet.»

(…)

«Vi slår ring om kunstnerne som er under angrep for å ha utøvd sin ytringsfrihet».

(…)

 

Nestekjærlighet og demokrati som metode

Dette vil være enkelte av «parolene» som diskuteres lørdag under markeringen som arrangeres i flere byer til helgen.

Det ville være fint om arrangementene åpnet for after-talks og te/ kaffe, for videre debatt, i umiddelbar etterkant, for de deltakende.

En egen konferanse kunne også inviteres til, i løpet av 2019, med forelesninger om emnet, noe som ville bidra til å utvikle og tilføre en allerede eksisterende diskurs nye perspektiver?

Med tema eksempelvis som «Ytringsfrihet vs gjensidig respekt, hvor går grensen?». Hvor ulik metodebruk som anvendes kan drøftes og belyses, videreutvikles, endres. Og hvor etiske strategier og konsekvenstenkning er en del av komplekset. Slik kan man finne svakheter og styrker ved dagens situasjon, som gir verdifullt rom for vekst for hele fagfeltet, for fremtiden.

Det kan som eksempel være givende å lese kunstscenen ut fra et standpoint teoretisk perspektiv; Ved at den frie kunstcenen stadig anser seg som ´offeret´, i samfunns-dialogen, viser seg å kunne avlevere verk som kan oppfattes som «overgripende», vil det være relevant å spørre hvor så assymetrien oppstår i maktforholdet, og divergerer dette fra «normalen»?

Et kunstliv hvor premiss som nestekjærlighet, solidaritet – og ytringsfrihet, står i høysetet, som grunnprinsipp, hovedkomponent, og ledetråd.

Se forøvrig kunstnerforbundene for egne informasjonsskriv om selve evenementet den 23.3

::::::::

 

Litteratur: 

Eksempel på en noe svevende tilnærming til fortolkningen av begrepet ´kunstnerisk frihet´, i kjølvannet av de siste ukers begivenheter:

https://www.aftenposten.no/osloby/i/zLd3yw/Politiet-luktet-seg-frem-til-hasjplantasje-i-egen-bakgard

 

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: